adj.

seeing clearly, penetrating, perspicacious.

adj.

Համարձակ հայեցօղ. յստակ աչօք.

Կաշառ կուրացուցանէ զաչս համարձակահայեցաց. յն. լոկ, հայեցողաց, կամ տեսողաց. (Ել. ՟Ի՟Գ. 8։)

Համարձակահայեաց լինելով մեք ի նոսա. (Յհ. իմ. եկեղ.։)