va.

to make credible, to give to believe, to persuade, to convince;
to sanction, to certify, to confirm, to affirm, to assure.

ն.

πιστόω fidem facio, confirmo. Հաւատարիմ առնել, եւ Հաւատացուցանել, եւ Հաւաստել.

Զբանն՝ զոր խօսեցար, հաւատարմացո՛ մինչեւ յաւիտեան։ Հաւատարմացուսցէ տէր աստուած տեառն իմոյ արքայի. (՟Բ. Թագ. ՟Է. 25։ ՟Գ. Թագ. ՟Ա. 36։)

Յոյսն ծաղիկն է, որ՝ (զոր) լինելոցն է շնորհն, հաւատարմացուցանէ. (Նիւս. երգ.։)

Հաւատարմացուցանել զբանն ի գործոց, կամ զասացեալն՝ փորձիւ իրացն, կամ զբազում ինչ իմացմամբ մտացն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11։ Նախ. ժող.։ Լմբ. իմ.։)

Հաւատարմացուցանել զդաշինս, կամ զերդումն ստութեան։ Առ ամենեսեան հաւատարմացուցանել զբանն։ Հաւատարմացուցանել այնպէս գոլ, որպէս էն. (Յհ. կթ.։ Ղեւոնդ.։ Ճ. ՟Ա.։ Անյաղթ պորփ.։)

Զգերեզմանն յիշելով՝ զյարութիւնն հաւատարմացուցանէ. (Խոսր.։)

Յառաջնում նուագին իբրեւ զհամամիտ գործակից եւ զեղբայր սիրելի հաւատարմացուցեալ իւր՝ ընդունէր զնա պատուով մեծաւ. (Յհ. կթ.) այսինքն հաւատարիմ երեւեցուցեալ, կամ հաւատացուցեալ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հաւատարմացուցանեմ
դու հաւատարմացուցանես
նա հաւատարմացուցանէ
մեք հաւատարմացուցանեմք
դուք հաւատարմացուցանէք
նոքա հաւատարմացուցանեն
Imparfait
ես հաւատարմացուցանեի
դու հաւատարմացուցանեիր
նա հաւատարմացուցանէր
մեք հաւատարմացուցանեաք
դուք հաւատարմացուցանեիք
նոքա հաւատարմացուցանեին
Aoriste
ես հաւատարմացուցի
դու հաւատարմացուցեր
նա հաւատարմացոյց
մեք հաւատարմացուցաք
դուք հաւատարմացուցէք
նոքա հաւատարմացուցին
Subjonctif
Présent
ես հաւատարմացուցանիցեմ
դու հաւատարմացուցանիցես
նա հաւատարմացուցանիցէ
մեք հաւատարմացուցանիցեմք
դուք հաւատարմացուցանիցէք
նոքա հաւատարմացուցանիցեն
Aoriste
ես հաւատարմացուցից
դու հաւատարմացուսցես
նա հաւատարմացուսցէ
մեք հաւատարմացուսցուք
դուք հաւատարմացուսցջիք
նոքա հաւատարմացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հաւատարմացուցաներ
դուք մի՛ հաւատարմացուցանէք
Impératif
դու հաւատարմացո՛
դուք հաւատարմացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հաւատարմացուցանիջիր
դուք հաւատարմացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հաւատարմացուսջի՛ր
դուք հաւատարմացուսջի՛ք