ՁԱՆԾԱՂ կամ ՁԱՆՁԱՂ ՁԱՆԾԱՂԱԳՈՅՆ ՁԱՆԾԱՂԱՄԻՏ. cf. ԾԱՆԾԱՂ եւ այլն.

Որպէս զյոյժ տեղի ձանծաղ՝ անցանէր խաղաղութեամբ ընդ ջուրսն. (Փարպ.։)

Ջրեղէնն կամար. տեղի ինչ ձանծաղագոյն, եւ տեղի ինչ թանձրագոյն. (Վրդն. ծն.։)

Ոչ եթէ ցոփ ոք էր եւ ձանծաղամիտ, այլ համեստ եւ հաստատուն. (Երզն. մտթ.։)