s.

slime, mucous secretion of snails.

s.

Իբր Ճակք, կամ գիճութիւն. խոնաւ հիւթ ժժմակաց իբր լորձունք.

Բացանցութիւնք ճիոց եւ ճողորտեացն արտասորեալ. (Մագ. լ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ջրաճճիք

Voir tout