s.

the little finger;
կապել զոք ի —ն իւր, to conquer, to overcome.

s.

Ծկոյթ. փոքրիկ ի մատունս. ճկութ.

Կտրեցին զճկոյթս նորա, որ է վերջին մատն. (Ճ. ՟Ա.։)

Կապեաց զամենայն սկիտէ ի յայն փոքու ճկոյթն իւր. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Կաթիլ մի ջրոյ ծագիւ ճկութին կարօտանայր. (Հց. աթ. կիւրղ.։)

s.

ԾԿԻԿ ՄԱՏՆ, ԾԿՈՅԹ ութի, կամ թոյ. գ. որ եւ ՃԿՈՅԹ. ռմկ. ճկութ, ծկութ. (փոքրկութիւն) Փոքրիկն ի մատունս. փոքր մատն.

Աջոյ ձեռաց ծկիկ մատն. (Առաքել պտմ.։)

Ծկոյթ իմ ստուար է քան զմէջ հօր իմոյ. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 10։)

հատնել ծկութոյ (կամ ծկոյթոյ) մերոյ. (Եփր. համաբ.։)