np.

Mani.

ՄԱՆԻ կամ ՄԱՆԻՔԷՈՍ. յորմէ Մանինեցիք կամ Մանիքեցիք. տե՛ս բռ. յտկ. ան.

Որ զմանինեցւոց ( Μανιχαίων ) ախտն ախտանայցէ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 16։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմահոմանի

Բազմանիստ

Բազմանիւթ, ից, աց

Բոզահոմանի

Գերմանիկոս, սիւ

Դարմանիչ

Եպիմանիկոս

Երկակողմանի

Ընկողմանիմ, եցայ

Ըստիմանիմ, եցայ

Թարգմանիչ

Թշնամանիկ

Թշնամանիչ

Ժամանիմ, եցայ

Ժամանիչ

Իմանիմ

Խարամանի, անւոյ

Կողմանիմ, եցայ

Համանիւթ

Համանմանի, նւոյ, նեաց

Voir tout