s.

large hole, pit, ditch.

s.

(լծ. յն. օփի՛ ). ὁπή foramen τάφρος fovea, fossa. որ եւ ԽՈՐՈՓ. Խոռոչ. ծերպ. ծակ. փապ. փապար. փոս. խրամ. գուբ. վիհ.

Ոչ զտեղակալ ջուրցն մօրացելոց ասեմ, որ առանց գնացից եւ առանց շարժելոյ են՝ ըստ օրինակի ոփոց պաշարելոց, որ զետղ առեալ կան՝ արգելեալ կան՝ արգելեալ ի պաշարն. (Վեցօր. ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամփոփ

Ամփոփեմ, եցի

Ամփոփիմ, եցայ

Ամփոփութիւն, ութեան

Ամփոփուկ

Ամփոփումն, ման

Անկոփ

Անսփոփ

Անսփոփելի

Անցոփութիւն, ութեան

Անփոփոխ, ից

Անփոփոխադիր

Անփոփոխական

Անփոփոխայեղ

Անփոփոխելի, լւոյ, լեաց

Անփոփոխութիւն, ութեան

Արիստոփան, նեայ

Դժուարափոփոխ

Դիւրափոփոխ

Դոփեմ, եցի

Voir tout