s.

hole, bore, opening, orifice, mouth;
den, lair, cave, cavern;

mech.

mill-trough;
*mill-hopper;
*boulders, large pebbles.

s.

τρώγλη, βόθυνος foramen, caverna, fovea, fossa. (լծ. ծոր. թոր. ձոր. խոր. սող. եւ այլն). Ծակ, ծերպ. խոռոչ. անցք՝ ընդ որ ծորի կամ սողի ինչ. սոյզք սողնոց եւ զեռնոց. բոյնք թռչնոց ի ծակս. որջ գազանաց.

Թաքուսցեն յայրս եւ իծերպս վիմաց, եւ ի սորս երկրի։ Եղեն իբրեւ զաղաւնիս բունեալք ի քարածերպս, եւ ի բերանս սորոց. (Ես. ՟Բ. 19։ Երեմ. ՟Խ՟Ը. 28։)

Զօրէն երամոց թռչնոց բնակեալ էին սոքա ի ծակս վիմաց, ի սորս քարանձաւաց. (Բուզ. ՟Զ. 15։)

Սպասեն նոցա (հաւբալից՝) զսորսն գտանել։ Օձք բայանան ընդ հողով, եւ որջքն իւրեանց են ի սորս եւ ի սոյզս երկրի. (Փիլ. լիւս. եւ Փիլ. լին. ՟Ա. 36։)

Ոչ փապարք փոսից, ոչ սոքհեղեղաց. (Նար. խ.։)

Ոչ գիտես, թէ ի սոր կորնչիս, թէ ի ձոր քարավէժ լինիս. (Ոսկիփոր.։) (Ոմանք ի ռմկ. սոր կոչեն զխորշ խիճս հեղեղատի)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ասորեակ, եկի, եկաց

Ասորերէն

Աքսոր

Աքսորանք

Աքսորեմ, եցի

Բոսոր

Բոսորած

Բոսորային

Բոսորատիպ

Կուսորդի, դւոյ

Նաբուգոդոնոսոր

Որսորդ, աց

Որսորդաբար

Որսորդախաբ

Որսորդական

Որսորդապետ, ի

Որսորդութիւն, ութեան

Պակասորդ, աց

Պերճասոսորդ

Սոսորդ, ի, ոյ

Voir tout