s.

perturbation;
commotion.

s.

որպէս ամբոխումն. ταραχή, στάσις. perturbbatio, seditio, factio Խռովութիւն. աղմուկ. շփոթ.

Ի հակառակիցն ախորժմանց կամ ամբոխութեանց յըմբռնման գոլով. (Դիոն. եկեղ.։)

Ոչ մի ինչ ամբոխութիւն եւ երկպառակութիւն. (Կիւրղ. գանձ.։)

Առ որս յաւէտ է ամբոխութիւն, եւ բիւրամասնեայ հակառակութիւն. (Նար. ՟Լ՟Դ։)

Որպէս ամբոխ. բազմութիւն.

Որչափ ամբոխութիւնք մեռան։ Միաբանեալ ամբոխութիւն հիւսիսականաց. (Խոր. ՟Բ. 57. 62։)

Դիւացն ամբոխութիւնք ի նենգութիւն փութանային. (Սարկ. լս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամբոխութիւն ամբոխութիւնք
accusatif ամբոխութիւն ամբոխութիւնս
génitif ամբոխութեան ամբոխութեանց
locatif ամբոխութեան ամբոխութիւնս
datif ամբոխութեան ամբոխութեանց
ablatif ամբոխութենէ ամբոխութեանց
instrumental ամբոխութեամբ ամբոխութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմամբոխութիւն, ութեան

Voir tout