cf. ԱՆԲՆԱԿԱՆ.

Ընդ բնականսն անբնաւորքն միշտ խառնին. (Սկեւռ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անբնաւոր անբնաւորք
accusatif անբնաւոր անբնաւորս
génitif անբնաւորի անբնաւորաց
locatif անբնաւորի անբնաւորս
datif անբնաւորի անբնաւորաց
ablatif անբնաւորէ անբնաւորաց
instrumental անբնաւորաւ անբնաւորաւք