s.

Դրութիւն եւ դատակնիք անիծից. անէծք.

Որ եբարձ զփշաբեր անիծադրութիւն բուսաբերին։ Բարձեր զփշաբեր անիծադրութիւն. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անիծադրութիւն անիծադրութիւնք
accusatif անիծադրութիւն անիծադրութիւնս
génitif անիծադրութեան անիծադրութեանց
locatif անիծադրութեան անիծադրութիւնս
datif անիծադրութեան անիծադրութեանց
ablatif անիծադրութենէ անիծադրութեանց
instrumental անիծադրութեամբ անիծադրութեամբք