s.

preface, prologue, preliminary dissertation, prefatory discourse, preamble, exordium, prelude, prolegomena;

adj.

speaking first.

s.

πρόλογος, προλεγόμενα, προοίμιον praefatio, prologus, prolegomena, prooemium. որ եւ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. ՆԱԽԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ, ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. այն է Կանխաբանութիւն յառաջ քան զմատեանն կամ զճառն. սկիզբն բանի. տիպաճէ. (կարծի գրիլ եւ Առաջաբան, ուր զօրութեամբ կայ յ, կամ ի)

Ի թագաւորութեանցն յառաջաբանսն ասացաք. (Նախ. ՟ա. մակ.։)

Յառաջաբան տեղի ունի. այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք զօրինակս. (Պիտ.։)

Զսոցուն խորհուրդն յառաջաբանի անդ հաւաստեաւ յայտնեցաք. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ամենայն ուրեք ո՛չ յառաջաբանին (այսինքն անդէն եւ անդ ի սկզբանն) յայտնէր զամենայն, այլ նախ ի տարակուսի կացուցանէր զլսօղսն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 33։)

Յառաջաբանէ իւրմէ կամի զամբաստանութիւն զնովաւ արկանել։ Յանդիմանել զնա յառաջաբանսն իւր։ Բուռն հարկանէր զյառաջաբանէն բաղդատայ։ Աւասիկ յառաջաբանէս առաջի դնէ զյաղթութիւնն. (Իսիւք.։ Եւթաղ զառաջաբանս եւ զգլուխս կարգեաց. Ճ. ՟Է.։)

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ ԼԻՆԵԼ. cf. ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԵԼ, ըստ ՟ա. նշ.

Ի բանից խորհրդի յառաջաբան լինել մի՛ յօժարեսցիս. (Եւագր. ՟Թ։)

Յառաջ քան զհարցափորձ դատաւորին՝ սկսաւ յանդիմանել զամպարշտութիւն նոցա. (վասն որոյ) դատաւորն ասէ, ոչինչ օգտիս յառաջաբան լինելով. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յառաջաբանեմ, եցի

Յառաջաբանութիւն, ութեան

Voir tout